Darbar

22nd M, Karaharapriya Janyam Moorchana: Arohana: srmpdnS Avarohana: SNdpmrGGrs Swarasthanas: Shadjam, Chatussruthi Rishabham, Sadharana Gandharam, Suddha Madhyamam, Panchamam, Chatussruthi Daivatam, Kaisiki Nishadham Avarohana: Has deergha Kampita swaras and Janta swaras. Avarohana alone is vakra – eka swara vakra avarohana In avarohana, dirgha Nishadam and dirgha Gandharam bring out the raga swarupa well. Gandhara is absent … Continue reading Darbar