Mayamalavagowla

15th Melakarta, 3rd Chakram (Agni Chakram) Actual Name: “Malavagowla”. ‘Maya’ has been added in accordance with 72nd Melakarta Scheme, so as to obtain the number 15 by the application of ‘Katapayadi Sutram’. Arohana: sr1g3m1pd1n3S Avarohana: Sn3d1pm1g3r1s Swarasthanas: Shadjam, Suddha Rishabham, Antara Gandharam, Suddha Madhyamam, Panchamam, Suddha Daivatam, Kakali Nishadam. Jiva Swaram: g, n Amsa Swaram: … Continue reading Mayamalavagowla