Saveri

Derived from 15th Melam, Mayamalavagowla ragam Moorchana: Arohana: S R M P D SAvarohana: S N D P M G R SSwarasthanas: Shadjam, Suddha Rishabham, Antara Gandharam, Suddha Madhyamam, Panchamam, Suddha Daivatam, Kakali NishadamAudava Sampoorna ragamThis raga brings out Karuna rasa (Mood of Pity)Suitable for Slokas, Padyas, Viruttams and Musical dramasGood scope for Elaborate AlapanaTri-Sthayi … Continue reading Saveri