Desakshi

Janya of the Dhira Sankarabharanam melaMoorchana:Arohana:  s r g p d ṡAvarohana: ṡ n d p m g r sSwarasthanams:Shadjam, Chatushruti Rishabham, Antara Gandharam, Shuddha Madhyamam, Paṅchamam, Chatushruti Daivatam and Kakali Nishadam.Anya swara is Kaisiki ni. It occurs rarely in the phrase s n d pThis is a Prabhat raga i.e., to be sung during dawnThe tessitura … Continue reading Desakshi