First Year

Sangeeta Visarada – First Year

Paper – 1 ( Theory Paper)

Unit – I

Technical terms:

NadamAarohanamMaatu
SangeetamAvarohanamTalam
SruthiSthayiSapta Talams
SwaramSthayi PathakamLaghuvu
SaptaswaramsAvarthamDrutam
SwarasthanamsDhaatu Laghu jatulu

Unit – II

Raga – Parichayam

Unit – III

Ragalakshanams:

 1. Mayamalavagowla
 2. Malahari
 3. Mohana
 4. Kalyani
 5. Kambhoji
 6. Sankarabharanam
 7. Desakshi

Unit – IV

Sangeeta Rachana Lakshanams:

Unit – V

Biographies:

Unit – VI

Notate Geetam

Paper – II ( Practical Paper)

Sarali swarams – 10

Janta swarams

Dhatu swarams

Alankarams

Geetams:

 • Malahari
 • Mohana
 • Kalyani
 • Kambhoji
 • Sankarabharanam
 • Desakshi

Swara Pallavi

Swarajathulu

 • Balakrishna Mohana
 • Sambasivayanave