Abhogi

Janya raga of the 22nd Melakarta ragam, Kharaharapriya Arohanam: S R2 G2 M1 D2 S Avarohanam: S D2 M1 G2 R2 S It is called an audava-audava raga Abhogi is a symmetric raga Swarasthanas: Shadjam, Chathusruti Rishabham, Sadharana Gandharam, Shuddha Madhyamam and Chathusruthi Daivatham. Graha bhedam is the step taken in keeping the relative note frequencies same, while … Continue reading Abhogi