Devagandhari

It is a janya raga derived from  29th Melakarta raga Shankarabharanam.Moorchana:Arohaṇa : S R₂ M₁ P D₂ ṠAvarohaṇa : Ṡ N₃ D₂ P M₁ G₃ R₂ SSwarasthanas:The notes used in this ragam are shadjam, chatushruti rishabham, antara gandharam, shuddha madhyamam, panchamam, chatushruti dhaivatam and kakali nishadam.Devagandhari ragam is an audava-vakra-sampurna ragam.Varjya ragam. G, n are … Continue reading Devagandhari