Sāranga

It’s janyam of 65th melakarta rāgam Kalyani.Moorchana:Arohanam:   S R G M2 P D2 N3 SAvarohanam:   S N D2 P M2 R2 G3 M1 R2 SSwarasthanas:Apart from Shadja, Panchamam, other notes this ragam takes are Chatussruti Rishabham, Antara Gāndharam, Sudha Madhyamam, Prathi Madhyamam, Chatusruthi Daivatam, Kakali Nishādam.Ekanyaswara Bhashanga rāgamAnya swaram here is ‘Sudha Madhyamam’ is typically … Continue reading Sāranga