Malahari

Janya raga derived from 15th Melam, Mayamalavagowla Ragam Arohana: sr1m1pd1S Avarohana: Sd1pm1g3r1s Swarasthanas: Besides Shadjam and Panchamam, the notes taken are: Suddha Rishabham, Antara Gandhar, Suddha Madhyamam, and Suddha Daivatam Audava-Shadava ragam Varja Raga: The notes g, n are deleted in the Arohana; the note n is deleted in the Avarohana. A nishada varja raga … Continue reading Malahari