Sankarabharanam

29th Melam, 5th Chakram (Bana Chakram), Bana – ma It is named as ‘Dheera’ Sankarabharanam according to 72 mela scheme. Moorchana:  Arohana: SRGMPDNS  Avaraohana: SNDPMGRS Swarasthanas: Shadjam, Chatussruthi Rishabham, Antara Gandharam, Suddha  Madhyamam, Panchamam, Chatussruthi Daivatam, Kakali Nishadam Sampurna Raga All svaras are Raga Chaya Svaras Nyasa Swaras: R, P Graha Swaras: S, R, M, … Continue reading Sankarabharanam