Sriranjani

Derived from 22nd Melam, Kharaharapriya ragam Moorchana: Arohana: S R G N D N S Avarohana: S N D M G R S Swarasthanas: Shadjam, Chatussruthi Rishabham, Sadharana Gandharam, Suddha Madhyamam, Chatussruthi Daivatam, Kaisiki Nishadam Shadava-Shadava ragam Panchama Varja ragam Symmetrical raga Upanga raga Nyasa Swara: M Raga Chaya Swaras: R, G, D, N Visesha … Continue reading Sriranjani